1.1 Historické vrstvy lidových tanců

I. nejstarší vrstva  - obřadní tance

Obřadní tance, měly své určení k jaké příležitosti se tančily – rodinná obřadnost, výroční obřadnost. Pocházejí z dob pohanských Slovanů a jejich obřadů – obžínkové, velikonoční, masopustní, svatební, pohřební, jarní zvyky (vynášení moreny, otvírání studánek), svatojanské slavnosti, královničky ( přijímání malých děvčat do dívčího společenství), otvírání studánek, období hodů…).

Do nejstarší vrstvy řadíme tyto tance:

Tance cechovní – řemeslnické, jejich obdobu najdeme v tancích dodnes – Švec, Kadlec, Kovářský, Mlynářský

II. druhá vrstva – tance točivé nebo vířivé

Tance s volnou nebo polopevnou vazbou na hudební doprovod z období 16. a 17. stol.

  • Jsou to tance, které mají ustálenou strukturu: předzpěv před muzikou, víření v kole nebo v páru – některé oblasti přidávají víření děvčete a cifrování chlapce. Tyto tance mají několik tanečních kroků, které tanečníci obměňují podle své fantazie a momentální invence. Existuje mnoho písní pro jeden způsob tance.

III. třetí vrstva – tance figurální

Tance s pevnou nebo polopevnou vazbou na hudební doprovod (tance figurální) z období 18. a 19. stol.

  • Pro tyto tance je typická těsná vazba hudby a tanečních kroků, které se pravidelně opakují. Do této skupiny patří velké množství tanců různých druhů (i mateníky – tance s proměnlivým taktem).

IV. nejmladší vrstva – Tance z období národního obrození

  • Jsou to tance s polopevnou vazbou na hudební doprovod (figurálního typu), byly zpětně figurovány. Mají na jeden tanec i více písní, nebo hudebních melodií: valčík, polonéza, mazurka, kvapík, polka, šotyš – patřily mezi společenské tance této doby.

Last modified: Wednesday, 5 June 2013, 11:43 AM