Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

E

Etnochoreologie

taneční folkloristika; historicko – kulturně – antropologická disciplína zabývající se všemi formami existence lidové taneční kultury; od 2.poloviny 19.století první pokusy o zachycení lidového tnaečního projevu
Entry link: Etnochoreologie

Etnografie

národopis; a) národopis, lidopis; kulturně – historický obor, zabývající se studiem lidových kultur; b) sběr dat v terénu, jejich utřídění a základní vyhodnocení; pojem byl součástí společenských věd od 19.století, začátkem 20.st. spojen se jmény E.B.Tylor, B.Malinovski, F.Boas; v české odborné literatuře se vyskytuje až od 7.let 19.st.
Entry link: Etnografie

Etnohistorie

je součástí etnologie; na základě rozboru písemných zpráv zkoumá kulturu a společenský systém oybvatel dané oblasti; její počátky ve Francii, přibližně od 30.let 20.století
Entry link: Etnohistorie

Etnokartografie

národopisná kartografie – mapování jevů lidové kultury; zkoumá kulturní dědictví na daném území, u nás v 50., 60.letech 20.st. D.Stránská
Entry link: Etnokartografie

Etnologie

věda o národech; kulturně – historický obor, srovnávávšechny složky kultury jednotlivých etnik, národů, etnických skupin; pojem se začíná používat koncem 18.století, v tehdejším Československu až od 40.let 19.století
Entry link: Etnologie