Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Next)
ALL

A

Advent

předvánoční období, začínající první neděli po 26.11.
Entry link: Advent

Agrární obyčeje

tradiční projevy vycházející z lidové náboženské víry a magie; vztahují se k začátku, průběhu a závěru zemědělských prací pro dosažení dobré úrody
Entry link: Agrární obyčeje

B

Bělidlo

zařízení a místo k bělení plátna a příze
Entry link: Bělidlo

Beseda

český společenský tanec 19.století
Entry link: Beseda

Betlém

zlidovělá forma idealizovaného zobrazení výjevu narození Ježíše Krista
Entry link: Betlém

Bludné duše

démonické bytosti; obecně duše zemřelých, které nenalezly pokoje a tak bloudí světem, dokud jim nebude odpuštěno
Entry link: Bludné duše

Boty

vyšší, zpravidla kožená obuv, řemeslně zhotovená; holínková nebo šněrovací s podešví a svrškem
Entry link: Boty

Božec

léčitelsko – věštecká profese; moravsko – slovenské pomezí
Entry link: Božec

Boží hod vánoční

Narození Ježíše Krista; 25.12.
Entry link: Boží hod vánoční

Boží hod velikonoční

Mrtvýchvstání Páně
Entry link: Boží hod velikonoční

Brouskařství

převážně sezonní domácká výroba brousků na ostření kos a srpů
Entry link: Brouskařství

Brtnictví

lesní včelařství, způsob chovu včel v dutinách lesních stromů
Entry link: Brtnictví

Brynza

měkký, zaleželý a osolený ovčí sýr
Entry link: Brynza

Bukač

nádoba, jejíž ústí je překryto membránou, jejímž středem prochází svazek žíní
Entry link: Bukač

Bylinkář

léčitel, kteří léčí pomocí přírodních rostlinných léků
Entry link: Bylinkář

Bzučák

idiofon kombinovaný s aerofonem a chordofonem – roztáčí se nad hlavou, tím vyluzuje zvuk
Entry link: Bzučák

Č

Čáry a kouzla

nejrůznější magické praktiky a úkony
Entry link: Čáry a kouzla

C

Cechy a bratrstva

zájmové organizace živnostníků ve městech
Entry link: Cechy a bratrstva

Č

Čeleď

skupina námezdních pracovníků, v dlouhodobém námezdním poměru; dlouhodobá služba
Entry link: Čeleď

C

Cep

ruční nářadí k mlácení obilí, doložen v českých zemích od středověku
Entry link: Cep

Č

Čepec

pokrývka hlavy vdaných žen
Entry link: Čepec

Čepení

obřad, jehož jádrem je zvláštní úprava hlavy, ukazující změnu stavu – ze svobodné dívky na vdanou ženu
Entry link: Čepení

Čepice

měkká pokrývka hlavy bez střechy,s přehrnutý, různě vysokým okrajem
Entry link: Čepice

Černá kněžna

a) dobrá žena; b) zlá, démonická bytost; mytologická postava českého a polského Těšínska
Entry link: Černá kněžna

Černá kuchyně

klenutá prostora v místnosti pro kuchyňské a vytápěcí „zařízení“, umístěná v zadní části kuchyně
Entry link: Černá kuchyně

Černá neděle

lidové regionální označení postních nedělí předvelikonočního období
Entry link: Černá neděle

Černokněžník

muž s magickými schopnostmi a znalostmi o přírodním dění i podzemním bohatství
Entry link: Černokněžník

Čert

jedna z nejdůležitějších záporných postav lidové tradice
Entry link: Čert

C

Chasa

dospívající svobodná mládež
Entry link: Chasa

Chudobinec

instituce k zaopatření zestárlých chudých příslušníků obce
Entry link: Chudobinec

Cifrování

zdobení ve folkloru; cifry – zdobení – muzikantů, tanečníků, též na krojích
Entry link: Cifrování

Cihlářství

rukodělná výroba cihel na stavbu; od 19.století na mechanizovanou průmyslovou velkovýrobu
Entry link: Cihlářství

Cimbál

mnohostrunný nástroj, hraje se na něj pomocí prstů, tyčinek nebo paliček
Entry link: Cimbál

Č

Čistění studánek

obřad vesnických dívek k udržení čistoty zdroje vody a zajištění vláhy
Entry link: Čistění studánek

C

Citera

mnohostrunný drnkací nástroj s hmatníkem
Entry link: Citera

Č

Čižba

lov drobného ptactva
Entry link: Čižba

D

Damašek

monochromní (jednobarevná) vzorovaná textilie tkaná atlasovou vazbou; vzor je utvářen kontrastem lesku a matu nití
Entry link: Damašek

Dechová harmonie

dobové označení souboru dřevěných a žesťových nástrojů; od poloviny 18.st.byly základem vojenských dechových „muzik“, které hrály při nejrůznějších příležitostech – šlechtické zábavy, zábavy městské společnosti, zámecké a palácové kapely, světské i církevní příležitosti
Entry link: Dechová harmonie

Dechová kapela

soubor tří a více muzikantů hrajících na žestě, dále klarinet, velký a malý buben, činely; navazuje na tadici „turecké hudby“ – různé dechové harmonie z konce 18.století
Entry link: Dechová kapela

Démonické bytosti

bytosti mimolidského, paralelního světa
Entry link: Démonické bytosti

Desátek

církevní dávka placená držiteli zemědělských usedlostí
Entry link: Desátek

Dětské hry

hlavními aktéry jsou děti, konané pro zábavu a rekreaci; významný prostředek tělesné, duchovní, rozumové, estetické, pracovní i mravní výchovy, rozvoj vůle
Entry link: Dětské hry

Dětské hudební nástroje

zmenšeniny hudebních nástrojů, popř. jejich napodobeniny
Entry link: Dětské hudební nástroje

Dětské taneční hry

hudebně – taneční projevy dětského folkloru vyznačující se hrou, popř. prvky hry
Entry link: Dětské taneční hry

Dětský oděv

oblečení dětí od narození do mladšího školního věku
Entry link: Dětský oděv

Dialekt

nářečí
Entry link: Dialekt

Dílna

pracoviště řemeslníků, malovýrobců
Entry link: Dílna

Divoženka

ženská nadpřirozená bytost
Entry link: Divoženka

Dojení

získávání mléka z vemene dojných zvířat
Entry link: Dojení

Domácká výroba

námezdní rukodělná výroba, výrobci pouze zaučeni; pouze v rozpětí rodiny, ne držte učedníky
Entry link: Domácká výroba

Došek

základní prvek slaměné (doškové) krytiny střech, do 19. století převažovala; došky = dvojice snopů z žitné cepné slámy
Entry link: Došek

Dožínky

slavnost po ukončení žní
Entry link: Dožínky

Dráb

pěší žoldnéř (15. a 16. století); přeneseně příslušník loupežnických tlup
Entry link: Dráb

Dramatikové v lidovém divadle

a) tvůrci, iniciátoři, interpreti kolektivně rozvíjeného děje; b) tvůrci, iniciátoři, interpreti originálních dramatických textů (jejich verzí v lidovém divadle)
Entry link: Dramatikové v lidovém divadle

Dramaturgie lidového divadla

výběr děl, dlouhodobě vymezující repertoár lidového divadla
Entry link: Dramaturgie lidového divadla

Draní peří

oddělování peří od brku; druhá hlavní forma ženské sousedské výpomoci (po předení), s výraznou kulturní a společenskou funkcí
Entry link: Draní peří

Drátenictví

a) specializace kovářství vyrábějící drát; b) podomní opravování, zpevňování nádob drátem
Entry link: Drátenictví

Dřeváky

obuv vydlabaná z jednoho kusu dřeva, stala se součástí lidového oděvu velké části Evropy; jako všední pracovní obuv zanikají na prelomu 19.a2.století; u nás hlavně v západních Čechách; nosily se po celý rok – v létě nabos, v zimě přes punčocháče, popř.vycpané slámou; mladší formou jsou polodřeváky s dřevěnou podešví a koženým nebo textilním svrškem
Entry link: Dřeváky

Dřevařství

těžba a doprava dřeva, zejména v horských oblastech
Entry link: Dřevařství

Drhlen

hřebenovité nářadí k oddělování semen lnu a hlavatého konopí od stébel; v archeologických nálezech až po 14.století
Entry link: Drhlen

Družba

a) hlavní svatební funkcionář, starší ženatý a vážený muž, organizátor tradičních venkovských svateb v českých zemích od 17.století; má určitá práva a povinnosti za sjednanou pevnou odměnu; hlavní vlastnost = výřečnost; b) označení pro prvního mládence (jižní Čechy, Pomoraví); c) označení pro svatebního mládence vůbec
Entry link: Družba

Družička

vrstevnice nebo kamarádka nevěsty, vybrána nevěstou; počet je řízen počtem mládenců
Entry link: Družička

Dudy

aerofon sestávající nejméně z jedné píšťaly s trvale napájeným plátkovým oscilátorem – vzduchový zásobník, plněný dechem nebo měchovým dmychadle, svíraný paží a tělem hráče; od konce 12.století
Entry link: Dudy

Dušičky

2.11., podle lidové víry se duše zemřelých vrací v noci z 1.na 2.11., proto společná rodinná večeře se vzpomínáním a modlitbami za zemřelé, zapalování svíček; od 10.století
Entry link: Dušičky

Dýmkařství

rukodělná výroba dýmek
Entry link: Dýmkařství

Dýmník

otvor (zařízení) k odvádění kouře z topeniště, popř. místnosti s ohništěm
Entry link: Dýmník

E

Etnochoreologie

taneční folkloristika; historicko – kulturně – antropologická disciplína zabývající se všemi formami existence lidové taneční kultury; od 2.poloviny 19.století první pokusy o zachycení lidového tnaečního projevu
Entry link: Etnochoreologie

Etnografie

národopis; a) národopis, lidopis; kulturně – historický obor, zabývající se studiem lidových kultur; b) sběr dat v terénu, jejich utřídění a základní vyhodnocení; pojem byl součástí společenských věd od 19.století, začátkem 20.st. spojen se jmény E.B.Tylor, B.Malinovski, F.Boas; v české odborné literatuře se vyskytuje až od 7.let 19.st.
Entry link: Etnografie

Etnohistorie

je součástí etnologie; na základě rozboru písemných zpráv zkoumá kulturu a společenský systém oybvatel dané oblasti; její počátky ve Francii, přibližně od 30.let 20.století
Entry link: Etnohistorie

Etnokartografie

národopisná kartografie – mapování jevů lidové kultury; zkoumá kulturní dědictví na daném území, u nás v 50., 60.letech 20.st. D.Stránská
Entry link: Etnokartografie

Etnologie

věda o národech; kulturně – historický obor, srovnávávšechny složky kultury jednotlivých etnik, národů, etnických skupin; pojem se začíná používat koncem 18.století, v tehdejším Československu až od 40.let 19.století
Entry link: Etnologie

F

Fajáns

jemně malovaná i plasticky zdobená keramika; koncem 16.století migrace na Moravu, později Slovensko, v 18.století „lidové fajánse“
Entry link: Fajáns

Faktor

a) ve středověku zástupce bohatého obchodníka; b) předák – zprostředkovává dopravu a prodej zboží, surovin mezi výrobcem a podnikatelem; c) mistr nebo vedouí dílny
Entry link: Faktor

Ferule

samozvučný nástroj složený ze tří desek, střední pevně spojená s držadle, boční jsou pohyblivé
Entry link: Ferule

Fidlovačka

a) zastarale = fidlátko, obuvnické hladítko na vyhlazení kůže (vyhlazování kůže = fidlování); b) neumělá hra na strunný nástroj – „fidlat na housle“; c) fidlátka – obuvnické náředí obecně, přenesený smyl „sbla si svá fidlátka“ (jdi už); d) lidová slavnost cechu pražských ševců s dlouhou tradicí – celé 18.a 19.století, zaniká cca v polovině 20.století
Entry link: Fidlovačka

Figurální úly a česna

jeden z žánrů lidového a zlidovělého řezbářství, užitkově uplatněný
Entry link: Figurální úly a česna

Flašinet

mechanický přenosný aerofon (nástroj poháněný vzduchem); skladby byly zakódované na perforovaném pásku nebo hřebenovém válci, rozpohybovává – roztáčí se klikou
Entry link: Flašinet

Fojtství

usedlost či dům dědičného rychtáře
Entry link: Fojtství

Folklor

osobité, formálněi obsahově osobité projevy hudební, slovesné, taneční, dramatické kultury, závislé na tradování, způsobu života, zvklostech, myšlení venkovského zemědělského lidu i městských obyvatel; v různých podobách do umělecké kultury, literatury, hudby, tance, dramatického umění
Entry link: Folklor

Folklorismus

existence, využití, adaptace a přeměna tradičních jevů lidové kulturyv nepůvodních podmínkách; zprostředkování a předvádění lidové kultury a života v novém kulturním a společenském systému s netradiční funkcí; vědomé uchovávání, rozvoj a pěstování; v současném smyslu = projev masové kultury
Entry link: Folklorismus

Folkloristika

věda zabývající se zkoumáním folkloru; hudební, taneční, slovesná, srovnávací
Entry link: Folkloristika

Fukar

stroj na čištění a třídění obilek a semen
Entry link: Fukar

G

Gatě

široké mužské a chlapecké kalhoty na tkanici v pase
Entry link: Gatě

Grumla

samozvučný nástroj s jazýčkem rozkmitávaným prstem
Entry link: Grumla

Guberniální sběratelská akce

sběr lidových, písní a tanců organizovaný guberniálními úřady v zemích rakouské monarchie po r. 1819
Entry link: Guberniální sběratelská akce

H

Habáni

nářeční pojmenování příslušníků náboženské sekty anabaptistů, koncem 16.století přišli na Moravu a s sebou přinesli tradiční výrobu keramiky, později známá jako moravské fajánse
Entry link: Habáni

Háčkování

textilní technika, vlivem městské módy se dostalo i mezi venkovský lid až koncem 19.století; nahradilo paličkování
Entry link: Háčkování

Halena

svrchní část oděvu, mužský kabát z bělavé vlněné valchované huně,s límcem nebo kapucí; býval až do poloviny lýtek (všední kratší, sváteční delší), k nám ze Slovenska
Entry link: Halena

Hamr

výrobní zařízení na zpracování kovů poháněné vodou; od 2.poloviny12.století, z Francie
Entry link: Hamr

Handl

a) obchod, obchodní, lidově též smlouvání, vyjednávání před uzavřením obchodu; hanlivě handrlování, čachrování; b) „výměna“ dětí = dočasný pobyt českých dětí u německých rodin a naopak za účelem rozvoje jazykových schopností dítěte
Entry link: Handl

Handlíř

a) obchodník s dobytkem; též sňatkový dohazovač; b) obecně překupník
Entry link: Handlíř

Hejkal

lesní démon patřící do vypravování o divých lidech; vydává charakteristický hlasitý projev – hejkání
Entry link: Hejkal

Hnětýnka

pečivo různých druhů a tvarů; závisí na oblasti – druh těsta, tvar, lepené, zdobené atd.
Entry link: Hnětýnka

Hospodářské stavby

soubor objektů potřebných k provozu zemědělské usedlosti, nejčastěji umístěny v rámci dvora, navazují na obytné části, popř. jsou zvlášť
Entry link: Hospodářské stavby

Hostinec

zařízení poskytující občerstvení, ubytování; společenské středisko
Entry link: Hostinec

Hrkání

dětský velikonoční obyčej obchůzkového charakteru; od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty
Entry link: Hrkání

Hrnčířský kruh

zařízení, na kterém se rotací vyrábí keramické výrobky
Entry link: Hrnčířský kruh

Hrnčířství

živnostensky organizovaná rukodělná výroba hrnčiny (nízkožárová keramika)
Entry link: Hrnčířství

Hromnice

katolická slavnost Očištění Panny Marie = Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.); hromničky = voskové svíce žehnané na H.v katolických kostelech,s nimiž následuje slavnostní průvod; k tomuto dni se pojí nejvíce pranostik – přibývání dne, ubývání zásob; příchod jara, skřivanů,…
Entry link: Hromnice

Hudební folklor

souhrnné označení pro lidovou píseňa lidovou hudbu, někdy též obsahující lidový tanec
Entry link: Hudební folklor

Humorka

kratší vyprávění humoristického rázu
Entry link: Humorka

Huňa

a) sukno z ovčí vlny; b) mužský kabát, charakteristická součást oděvu pastevců Valašska a těšínských Beskyd
Entry link: Huňa

I

Ikonografie lidového oděvu

součástí národopisné ikonografie zabývající se zjišťováním, rozborem, výkladem obrazových dokladů lidových oděvů
Entry link: Ikonografie lidového oděvu

Iniciace

„procesy“ související se změnou sociální role a statutu jedince ve společnosti
Entry link: Iniciace

J

Jánošík

(1688 – 1713) – nejslavnější slovenský hrdina, ochránce spravedlnosti a chudých; zbojník; vůdce zbojníků jeden rok, poté byl popraven
Entry link: Jánošík

Jarmark

svobodný výroční trh; výsadou měst a právo na jeho pořádání udílí panovník
Entry link: Jarmark

Jařmo

nástroj k zapřahání dobytka
Entry link: Jařmo

Jizba

hlavní obytná místnost, vytápěná topeništěm s otevřeným ohněm; sloužila ke spaní, stolování, přípravě pokrmů ,drobným domácím pracem, přijímání hostů, rodinné oslavy
Entry link: Jizba

Jupka

krátký volný kabátek podobný halence, upnutý ke krku, v pase volný, rukávy u ramen mírně nabrané a pozdvižené
Entry link: Jupka

K

Kacabajka

přiléhavý až projmutý ženský kabátek; stojatý límeček, zapínací, od pasu dolů se rozšiřující v šůsky
Entry link: Kacabajka

Kanafas

lněná, pololněná i bavlněná látka s proužky nebo kostkovým vzorem; od druhé třetiny 14.století
Entry link: Kanafas

Kancionál

zpěvník lidových, pololidových a umělých duchovních písn; rukopis nebo v tištěné formě
Entry link: Kancionál

Kapesník

šátek čtvercového tvaru; původní délka jedné strany = 1loket (cca 70cm), doplněk ženského i mužského oděvu; od 16.století městská šlechta, postupně i na venkov
Entry link: Kapesník

Karetky

dřevěné nebo papírové, tří až osmiboké kartičky, jejichž pomocí se tkalo
Entry link: Karetky

Kartan

silnější bavlněná látka, tkaná plátnovou vazbou;v Čechách od poloviny 18.století, barvená nebo s potiskem; zástěry, sukně, živůtky, kanduje (sešitá sukně se živůtkem)
Entry link: Kartan

Klekání

odpustková modlitba ráno, v poledne a večer; zvony zahání démony, bouřky, atd.
Entry link: Klekání

Klekánice

démonická bytost, strašidlo, chytá děti po klekání
Entry link: Klekánice

Koleda

a) obchůzkový obyčej spojený s udílením nebo vybíráním darů; b) píseň spojená s Kristovým narozením; zejména v období vánočních velikonočních svátků, ale i jiných událostí během roku; c) konkrétní odměna, dar za hraní při obchůzce
Entry link: Koleda

Koliba

sezónní obydlí pastevců, sloužící ke zpracování nadojeného mléka
Entry link: Koliba

Kolovrat

nástroj ke předení
Entry link: Kolovrat

Komora

nevytápěná, slabě osvětlená místnost; skladování zemědělských produktů, textilií; dočasně sloužila k přenocování
Entry link: Komora

Košile

základ ženského, mužského i dětského oděvu; kryje trup, ramena, paže; délka závisí na oblasti – ke kotníkům nebo naopak nad pas
Entry link: Košile

Koudel

nekvalitní krátká vlákna lnu a konopí; naopak na Slezsku = nejlepší vyčesaná vlákna
Entry link: Koudel

Kout

a) lůžko, kde ležela rodička s novorozencem v šestinedělí; b) šestinedělí, šestinedělka = koutnice
Entry link: Kout

Koutnice

a) koutní plachta (koutnice) oddělující kout; b) almárka, koutní skříňka
Entry link: Koutnice

Koželužství

řemeslo, zpracovávající surovou kůži v useň
Entry link: Koželužství

Koženky

mužské kalhoty z kůže, pod kolena, od 16.století
Entry link: Koženky

Krajané

a) lidé pocházející z jednoho místa, oblasti, země, státu; b) příslušníci téže národnosti
Entry link: Krajané

Krajka

samostatný textilní útvar; různé techniky výroby – paličkování, síťování, pletení, háčkování, šití, vázání, tkaní
Entry link: Krajka

Krajkářství

rukodělná výroba krajek, kořeny sahají až do středověku
Entry link: Krajkářství

Krám

místnost / bouda, kde se prodávalo v malém
Entry link: Krám

Kramářské písně

narušuje formální a stylovou čistotu tradičního folkloru, ale naopak je obohacena látkově a motivicky, prostředník mezi lidovou a umělou kulturou, uměle fixována tiskem
Entry link: Kramářské písně

Kraslice

zdobená zpravidla slepičí vejce; známo v českých zemích už z 11.století
Entry link: Kraslice

Křídlovka

hudební nástroj podobný cylindrové trubce, ale vzduchový sloupec se kuželovitě rozšiřuje do maximální šířky, čímž dosahuje plného tónu
Entry link: Křídlovka

Kroj

oděv, který je charakteristický pro jednotlivé regionální, profesní, spolkové a další skupiny
Entry link: Kroj

Krosna

dřevěná nosidla s popruhy, k přenosu nákladů na zádech; ve středověku byla znakem podomních obchodníků
Entry link: Krosna

Krov

a) nosná konstrukce střechy; b) knižně střecha, rodný dům; c) nářadí krokev, krokve – horní část kuchyňských kachlových kamen
Entry link: Krov

Krpce

jednoduchá nízká obuv – jeden kus kůže stažen a připevněn k noze řemínkem; též ve Starém Egyptě, u Slovanů od 8., 9. století
Entry link: Krpce

Křtiny

a) domácí oslava s pohoštěním; b) synonymum křtu; c) průvod doprovázející dítě nesené ke křtu; d) pohoštění posílané kmotrům po křtu
Entry link: Křtiny

Kultura

systém jevů vytvořených člověkem během jeho existence v přírodním, následně kulturním prostředí
Entry link: Kultura

Kupec

a) podnikatel, obchodník ve velkém; b) účastník obchodního aktu, kupující
Entry link: Kupec

Kytice a vonice

svazek živých nebo umělých květů, opentlená větvička, zvláštní ozdoba, „znak“ svobodného stavu nebo skupiny osob při obřadu, slavnosti
Entry link: Kytice a vonice

L

Letnice

svatodušní, zelené svátky; svátek svatého Ducha; pohyblivé svátky – 7.týden po Velikonocích
Entry link: Letnice

Léto

obchůzkový zvyk prováděn děvčaty 4., 5. a 6. neděli postní; navazuje na vynášení smrti
Entry link: Léto

Lid

a) obyvatelé žijící na daném území (teritoriálně – etnické hledisko); b) historicky proměnlivé označení společenských vrstev, jež jsou základem obyvatel daného území, lidé zajišťující obživu manuální činností ( sociálně – kulturní hledisko)
Entry link: Lid

Lid a lidová kultura ve výtvarném umění

odraz lidového života a jejich kultury; konec 18.století, 19.století
Entry link: Lid a lidová kultura ve výtvarném umění

Lidová instrumentální hudba

skládá se z nástrojů tradiční hudby
Entry link: Lidová instrumentální hudba

Lidová kultura

kultura lidu, kterou vymezuje soudobá definice lidu
Entry link: Lidová kultura

Lidová píseň

hudebně – slovesný útvar, hlavním nositelem a tvůrcem venkovský zemědělský lid; odráží povahu a znaky prostředí, jehož je součástí; tvůrci jsou většinou neznámí, traduje se ústním předáváním – vlivy – rostoucí vzdělání, pracovní migrace, propojování s městskou kulturou
Entry link: Lidová píseň

Lidová slovesnost

součást lidové duchovní kultury zahrnující projevy, které vznikaly spontánně mezi venkovskými vrstvami (s vlivem měst), ústní tradice
Entry link: Lidová slovesnost

Lidová umělecká výroba

navazuje na tradici lidových i zlidovělých řemesel
Entry link: Lidová umělecká výroba

Lidové divadlo

divadelní projevy spojeny se životem a názory vesnického a městského obyvatelstva; od 14.století
Entry link: Lidové divadlo

Lidové hudební nástroje

nástroje uplatněné v tradiční hudbě
Entry link: Lidové hudební nástroje

Lidovka

hudebně – písňový žánr umělé hudby; vzniká v průběhu 20.století z pololidových a kramářských písní; nastupuje s postupným odezníváním tradičních lidových písní
Entry link: Lidovka

Lidový oděv

označení pro součástky oděvu lidové komunity; vzniká a vyvíjí se anonymně, na určitém území se schopností zvolna přijímat i nové prvky; označení pro oděv všech lidových vrstev vevšech podobách a fázích vývoje; nejvýraznější vlivy na podobu lidového oděvu – prostředí, materiál, který je pro dané prostředí „typický“ (!!!), způsob zaměstnání nositele
Entry link: Lidový oděv

Lidový styl

název zaveden polskými uměleckými teoretiky, „lidové“ je vše, co bylo vytvořeno v lidovém stylu bez ohledu na tvůrce
Entry link: Lidový styl

Lidový tanec

hudebně – pohybový projev lidových vrstev předindustriální a částečně industriální společnosti; podoba lidového tnace závisí na jeho nositeli – velká míra improvizace; komunikační prostředek – nositel znaků a významů dané společnosti
Entry link: Lidový tanec

Lis

stroj určený ke zmenšení objemu, tvarování věcí, rozmělňování
Entry link: Lis

Lnářství

odvětví rostlinné výroby; pěstování a zpracování lnu pro vlastní spotřebu i k prodeji
Entry link: Lnářství

Loučení se svobodou

poslední setkání ženicha a nevěsty s jejich svobodnými vrstevníky před vstupem do manželství; zpravidla večer před svatbou
Entry link: Loučení se svobodou

M

Máje

a) slavnostně ozdoben listnatý nebo jehličnatý strom; stavili je svobodní mladí muži; velké na veřejných prostranstvích, menší před domy svobodných dívek; tradováno od středověku; b) lidová slavnost navazující na stavění ozdobených stromů
Entry link: Máje

Maska

formy přeměn, jejichž pomocí se jejich nositelé stávají jinými bytostmi
Entry link: Maska

Masopust

a) lidová slavnost maškarního obřadného charakteru; b) období od Tří králů do počátku Velikonočního půstu (ostatky = poslední tři dni tohoto období); c) jméno hlavní postavy v masopustních hrách (16.století)
Entry link: Masopust

Mládenec

svatební funkcionář, svobodný vrstevník ženicha, vybraný mezi ohláškami z řad příbuzných a kamarádů
Entry link: Mládenec

Mlynářství

zpracování obilí na mouku a další produkty ve mlýnech; nejstarší 1.st.př.n.l., středověk – vodní mlýny
Entry link: Mlynářství

Modrotisk

tisk na plátno spojený s barvením za studena; rozmach během 18.století
Entry link: Modrotisk

Motovidlo

a) nářadí na převíjení upředené příze z vřetene do přadena; b) označení nešikovného nemotorného dítěte
Entry link: Motovidlo

N

Námluvy

jednání o svatební smlouvě; námluvy – jednání a jakékoli smlouvě
Entry link: Námluvy

Národní charakter

domnělé typické charakteristické znaky pro daný národ, které daný národ odlišují od ostatních
Entry link: Národní charakter

Neofolklorismus

skladatelský proud v evropské hudbě 20.století; vyznačuje se různými způsoby inspirace hudebním folklorem
Entry link: Neofolklorismus

Niněra

částečně mechanizovaný, chudostrunný smyčcový chordofon (strunný nástroj)
Entry link: Niněra

Nová

Definice: není stará

Entry link: Nová

Nůše

hranatý koš opatřený popruhy k nošení na zádech
Entry link: Nůše

O

Obchůzka

periodicky se opakující průvod; jednotlivci, méně či více lidí; trasa dána místní migrací, právem nebo tradicí; lokální význam
Entry link: Obchůzka

Obchůzkové lidové hry

forma průvodové inscenace nebo kolední obchůzky, vychází z výročního zvykoslovného cyklu
Entry link: Obchůzkové lidové hry

Občina

a) sdružení lidí, kteří společně spravují majetek půdu (zp.rodové společnosti); b) jednotka společenské organizace ruských rolníků na základě místa pobytu
Entry link: Občina

Obec

společenstvo, spolek; skupina lidí společných zájmů; katastrální celek domů a pozemků; c) může být používání jako synonymum pojmu vesnice
Entry link: Obec

Obilní jáma

vyhloubená díra v zemi, s vypálenými stěnami obloženými slámou, sloužila jako zásobnice na obilí
Entry link: Obilní jáma

Obracák

obracecí pluh
Entry link: Obracák

Obřad

slavnostní akt lidské komunikace s nadpřirozenými silami nebo bytostmi; provádí se přesně určeným způsobem
Entry link: Obřad

Obřadní a obyčejové pečivo

pečené a smažené výrobky z těsta, vázané k význačným příležitostem v roce
Entry link: Obřadní a obyčejové pečivo

Obřadní hry

divadelní projevy, které vycházejí z výročního zvykoslovného cyklu tradiční společnosti
Entry link: Obřadní hry

Obřadní oděv

soubor součástek oděvu určených ke zvláštním rodinným a výročním obřadům
Entry link: Obřadní oděv

Obřadní stromek

specificky (regionálně) upravený stále zelený stromek, jež je součástí zvyků a obyčejů daného regionu
Entry link: Obřadní stromek

Obřadní tance

taneční a pohybové projevy, jež jsou součástí tradičního obřadu
Entry link: Obřadní tance

Obřadní umývání

rituální forma očisty a obnovy
Entry link: Obřadní umývání

Obuvnictví

řemeslo, zhotovování a oprava obuvi
Entry link: Obuvnictví

Obvěnění

ženichův majetkový vklad určen nevěstě
Entry link: Obvěnění

Okrouhlice

ves s kruhovou nebo oválnou návsí
Entry link: Okrouhlice

Ondráš a Juráš

slezský zbojnický příběh o závisti, zradě a odplatě; Ondráš – slezský zbojník bojující proti vrchnosti, ochránce chudých
Entry link: Ondráš a Juráš

Oradlo

zemědělské nářadí k rozrývání, kypření půdy
Entry link: Oradlo

Orba

základní způsob „zpracování“ půdy
Entry link: Orba

Ošatka

miska kulovitého tvaru „upletená“ z dlouhé žitné slámy; sloužily ke kynutí chlebových bochníků, též však jako „nádoba“ na zrní, vejce,…
Entry link: Ošatka

Otava

druhá, popř. třetí a další seč pícnin
Entry link: Otava

Ozembuch

rytmický hudební nástroj; kombinace různých nástrojů – činely, bubínek, struny, kovové zvučící prvky…
Entry link: Ozembuch

P

Paličkování

textilní krajková technika
Entry link: Paličkování

Panák

způsob seskupení snopů obilnin k doschnutí na poli
Entry link: Panák

Pantalóny

poměrně široké dlouhé kalhoty; původně z modrého plátna; součást kostýmu komické postavy Pantalona komedie dell´arte
Entry link: Pantalóny

Papuče

textilní vlněná, soukenná nebo plstěná obuv, sešívaná z několika dílů
Entry link: Papuče

Paseka

a) mýtina, místo v lese, kde byly vykáceny stromy; b) samota (Valašsko)
Entry link: Paseka

Pastouška

a) obydlí obecního pastýře; b) hanlivý výraz pro neupravené stavení
Entry link: Pastouška

Pastva

pasení, krmení hospodářských zvířat, vyhánění hospodářských zvířat na pastvu
Entry link: Pastva

Pastvina

trvalý porost trav, jetelovin apod. využívaný především k pasení zvířat
Entry link: Pastvina

Pec

zařízení s uzavřeným ohněm k vyhřívání místnosti a přípravě pokrmů, sušení
Entry link: Pec

Plášť

svrchní část ženského i mužského oděvu přehazovaná přes ramena
Entry link: Plášť

Plátenictví

řemeslná i domácí výroba tkaných látek ze lnu a bavlny
Entry link: Plátenictví

Plátno

tkanina ze lnu nebo konopí přírodní barvy nebo bílené příze
Entry link: Plátno

Pletení

textilní technika; různé formy pletení – na rámu, na formě, na jehlicích
Entry link: Pletení

Pluh

zemědělské nářadí pro základní zpracování půdy – orání
Entry link: Pluh

Plundry

široké mužské kalhoty sahající pod kolena, popř. do půli lýtek, podkasané; písemné zmínky o nich v českých zemích už v polovině 16.století
Entry link: Plundry

Plužice

tradiční oradlo typu jednokorečkového rádla s plazem a souměrnou radlicí
Entry link: Plužice

Plužina

pozemky náležící k rolnickému sídlu využívané k zemědělské činnosti
Entry link: Plužina

Poctivice

mužské kalhoty ze sukna nebo kůže, pod kolena, označení od zač.16.století
Entry link: Poctivice

Podomní obchod

prodej zboží, popř.provozování služeb bez pevného stanoviště
Entry link: Podomní obchod

Podruží

a) nájemní poměr splácený domluvenou nádenickou prací; b) obydlí podruha (chudý bezzemek) v nájmu
Entry link: Podruží

Pohodný

člověk, jehož úkolem je odstraňovat uhynulá a nebezpečně nemocná zvířata, odvoz fekálií, ve větších městech čištění stok
Entry link: Pohodný

Pohrabovač

velké hrábě
Entry link: Pohrabovač

Pohřebená

jedna z masopustních maškar
Entry link: Pohřebená

Polednice

démonická bytost, zjevuje se v pravé poledne
Entry link: Polednice

Polofajáns

keramika s jemným porézním střepem, někdy krytým bílým nástřepím a potaženým čirou olovnatou glazurou
Entry link: Polofajáns

Pololidová píseň

z lidové kramářské písně, umělých městských sentimentálních písní, částečně poezie kalendářů a zábavných časopisů; pokleslá forma nastupující s ústupem tradičních lidových písní
Entry link: Pololidová píseň

Pomlázka

a) jarní obřad šlehání a koleda o Velikonocích; b) prut nebo pletené proutí jako nástroj ke šlehání; c) vejce, kraslice nebo jiný velikonoční dar; d) místní označení nádivky z jehněčího nebo telecího masa jako velikonočního pokrmu
Entry link: Pomlázka

Pondělí velikonoční

sváteční den lidových Velikonoc; hlavní den jarního koledování, obřadného šlehání a obdarování
Entry link: Pondělí velikonoční

Ponocenské písně

zpěvy ponocných při nočních obchůzkách obcí
Entry link: Ponocenské písně

Ponocný

noční hlídač
Entry link: Ponocný

Popeleční středa

první den předvelikonočního postního období
Entry link: Popeleční středa

Postní období

část období církevního roku, 40ti denní pokání a příprav na Boží hod velikonoční
Entry link: Postní období

Posvícení

tradiční slavnost obecního společenství, vesnice i města
Entry link: Posvícení

Poustevník

člověk usilující o dosažení vyšší duchovní dokonalosti prostřednictvím asketického života o samotě
Entry link: Poustevník

Pouť

a) putování, cesta; b) náboženský akt, vyhledávání kultovních míst; c)posvícení, výroční oslavy zasvěcení kostelů; d) různé druhy pouťového zboží
Entry link: Pouť

Pověra

domnělá spojitost a vzájemné působení určitých jevů, udržována a šířena tradicí
Entry link: Pověra

Povoznictví

živnost zajišťující dálkovou dopravu zboží nebo surovin
Entry link: Povoznictví

Povříslo

úvazek ze slámy, popř. provázek, jímž se váží otýpky a snopy obilí
Entry link: Povříslo

Prádelník

druh nábytku nahrazující truhlu, na ukládání prádla
Entry link: Prádelník

Přadláctví

odvětví textilní výroby spřádající přízi
Entry link: Přadláctví

Pranýř

místo k potrestání viníků
Entry link: Pranýř

Praštěnky

mužské přiléhavé kalhoty po kolena
Entry link: Praštěnky

Přástky

společné předení lněných konopných vláken, může ústit ve společenskou událost
Entry link: Přástky

Přeslice

nářadí na upevnění zásoby vyčesaných vláken lnu, konopí nebo vlny při předení
Entry link: Přeslice

Putna

dřevěná bednářsky zhotovená nádoba s oválným dnem, k hornímu okraji mírně se rozšiřující
Entry link: Putna

R

Rádlo

zemědělské nářadí ke kypření půdy
Entry link: Rádlo

Ranhojič

léčitel otevřených ran, ale i menších tělesných poruch poškození
Entry link: Ranhojič

Ratejna

místnost pro ubytování více rodin zemědělských dělníků
Entry link: Ratejna

Rekrut

mládenec, jež jde ve stávajícím roce o odvodu
Entry link: Rekrut

Ř

Řešeto

síto používané k čištění a třídění obilí a dalších zrnin po vymlácení
Entry link: Řešeto

R

Rouška

dlouhý obdélníkový pruh bílého plátna k ovíjení ženské hlavy
Entry link: Rouška

Rubáč

ženský spodní oděv bez rukávů(karpatská kultura)
Entry link: Rubáč

Rubáš

šat pro mrtvého do hrobu
Entry link: Rubáš

Ruchadlo

a) záhonný pluh; b) lidový tanec střídavého taktu naznačující orání
Entry link: Ruchadlo

Rukávce

ženská plátěná košilka s nabíranými rukávy
Entry link: Rukávce

S

Salaš

a) hospodářská stavba (Karpaty); b) pastvina s pastevci
Entry link: Salaš

Š

Šaravary

velmi široké, především vojenské kalhoty
Entry link: Šaravary

S

Sběratelství

systematické sbírání a shromažďování dokladů materiální a duchovní povahy;
Entry link: Sběratelství

Sbírky lidových písní

tištěné nebo rukopisné soubory vzniklé vědomou sběratelskou činností; cílený sběr od roku 1819 (guberniální sběr), předcházel spíše náhodný sběr
Entry link: Sbírky lidových písní

Selské divadlo

divadelní projevy spjaté s životem a názory vesnického obyvatelstva; pojem zavedený F.B.Mikovcem roku 1855, „pololidové divadlo“ J.Hrabákem 1951; součástí tradiční lidové kultury, ukazuje tvorbu lidových vzdělanců
Entry link: Selské divadlo

Š

Šerka

a) polovlněná nevalchovaná látka tkaná ze lněné osnovy jemnější kvality příze; b) sukně ušitá z polovlněné nevalchované látky; c) polovlněná látka ze lněné osnovy; d) krojový slavnostní kabát mužského kroje z čistě bílé polovlněné valchované látky (ženatí muži na Chodsku)
Entry link: Šerka

Šibřinky

masopustní maškarní zábava s určitým tematickým rázem
Entry link: Šibřinky

Šindel

krytina z rovného jehličnatého dřeva, jednotlivé kusy vějířovitě naštípané
Entry link: Šindel

S

Síťování

textilní technika; výroba ženských čepců, vložek do obřadních plachet, …
Entry link: Síťování

Š

Škapulíř

a) středověký přehoz přes řádové roucho – ochrana řeholníkova oděvu; b) široký pruh látky s otvorem pro hlavu (u mnoha řádů součástí oděvu); c) dva malé polštářky, vzájemně spojené provázky nošené na hrudi a šíji; d) druh amuletu v podobě pouzdra, kolem krku
Entry link: Škapulíř

S

Slamník

a) podložka na spaní v posteli; b) Slamník = zaniklá lidová slavnost v Praze – „Štrozok“ pořádaná cechem pražských krejčích
Entry link: Slamník

Sněžnice

pomůcka pro chůzi v hlubokém sněhu
Entry link: Sněžnice

Snop

svazek nadzemní části pokosených obilovin
Entry link: Snop

Soukenictví

řemeslná výroba vlněných látek upravených valchováním, barvením, počesáváním, postřihováním
Entry link: Soukenictví

Š

Špenzr

krátký přiléhavý kabátek, svrchní oděv; mužský i ženský šuba – kabát podšitý kožešinou, od 14.století v oděvu vyšších společenských vrstev Evropských národů, u nás doložena v 13. – 16.století
Entry link: Špenzr

S

Spodky

a) zastarale mužské svrchní kalhoty; b) mužské spodní kalhoty (prádlo)
Entry link: Spodky

Společenská píseň

zpěvní repertoár české měšťanské společnosti 19.století, uměle vytvořená součást ke společenskému vyžití; spontánně šířený písňový repertoár společnosti – společenské zpěvníky
Entry link: Společenská píseň

Starosvatbí

žena z okruhu hlavních svatebních funkcionářů
Entry link: Starosvatbí

Stuha

úzký pruh textilie určený k výzdobě, hlavně oděvu
Entry link: Stuha

Světnice

základní, mnohdy jediná obytná místnost venkovského domu
Entry link: Světnice

Sýpka

a) stavba, prostor pro ukládání zrna a mouky; b) dávka placená v obilí
Entry link: Sýpka

T

Tance výročního cyklu

taneční projevy úzce propojené s výročními obřady a obyčeji v průběhu celého roku
Entry link: Tance výročního cyklu

Taneční folkloristika

Entry link: Taneční folkloristika

Taneční hry

pohybový projev s taneční formou s písňovým a hudebním doprovodem; dochováno více v dětském projevu; u dospělých pozbyly svůj původní význam (kotek, žabský); též hry s rekvizitou (šátek, židle) – hubičková, šátečková; mnohé tance zdůrazňují obratnost tanečníka – metlová, t.h. se soutěžním charakterem
Entry link: Taneční hry

Taneční příležitosti

společenské události a situace spojené s církevním kalendářním cyklem, hospodářským rokem, rodinnou obřadností, pracovními úkony, slavnostmi
Entry link: Taneční příležitosti

Taneční stylizace

a) taneční projevy přenesené z autentického prostředí na jeviště; b) taneční projevy vycházející z folkloru, volně na něj navazující, směřují však k samostatnému uměleckému „výtvoru“??
Entry link: Taneční stylizace

Taneční záznam

písemný zápis snažící se zachytit taneční projev; 1.pokusy v Evropě již v 1.polovině 15.století
Entry link: Taneční záznam

Tenorové housle

violinový smyčcový nástroj, větší než viola; jeden z mála hudebních nástrojů, u kterého je možno určit vynálezce (polovina 19.stoeltí)
Entry link: Tenorové housle

Tesařství

řemeslné zpracování dřeva, budování dřevěných konstrukcí staveb (roubených, brázděných, kombinovaných)
Entry link: Tesařství

Textilní tisk

způsob zdobení tkanin
Entry link: Textilní tisk

Tkalcovská destička

nářadí na němž se zhotovují tkanice, tkalouny, pásy, lemy a stuhy technikou jednoduchého tkaní
Entry link: Tkalcovská destička

Tkalcovský stav

nářadí na tkaní látek, v české lidové kultuře 18. a 19. století využíván horizontální tkalcovský stav; již ve středověku, dále do novověku vznikla spousta variant podle toho, jaký druh zboží byl na něm vyráběn
Entry link: Tkalcovský stav

Tkaní

ytváření tkaniny vzájemným křížením dvou (i více) soustav nití
Entry link: Tkaní

Tkanina

plošný textilní výrobek utkaný na tkalcovském stavu
Entry link: Tkanina

Tovaryš

jedinec vyučený v určité profesi podle dobových zákonů
Entry link: Tovaryš

Tradice

soubor představ o ustáleném chování a názorech předávaných z generace na generaci v rámci určité skupiny nebo společenství
Entry link: Tradice

Tradiční lidové umění

obvykle označení pro všechny výtvarné projevy v lidovém, zejména vesnickém prostředí, bez ohledu na to, zda jsou dané projevy lidového původu a zda jsou umělecké
Entry link: Tradiční lidové umění

Trakař

jednokolový prostředek, uváděný do pohybu lidskou silou k přepravě nákladu
Entry link: Trakař

Trh

a) způsob směny užitných statků – oběh zboží, služeb a peněz; b) místo prodej a koupě; c) obchodní příležitost v určitý den na stanoveném místě (denní, týdenní, výroční); d) oblast intenzivních obchodních vztahů (místní, oblastní, národní, mezinárodní, světový)
Entry link: Trh

Triangl

jednoduchý idiofon z ocelového drátu (většinou rovnostranný trojúhelník), rozeznívá se úderem kovové tyčky
Entry link: Triangl

Trojnožka

a) železný kovaný stojánek pod nádobu pro přípravu na otevřeném ohni; b) pánev na třech nožkách; c) třínohá stolice bez opěradla – stolička, verpánek
Entry link: Trojnožka

Trouba

nátrubkový aerofon, vyráběno lidovými výrobci
Entry link: Trouba

Truhla

a) druh nábytku, podobný bedně, s odklápěcím víkem, k uskladnění oděvu, obilí, potravin; b) rakev zastarale; c)zast. Kára na převážení mrtvých či nemocných
Entry link: Truhla

Truhlářství

řemeslo zpracovávající dřevo, zaměřené na výrobu nábytku; ve 13.století odděleno od tesařství jako specializovaná výroba
Entry link: Truhlářství

Tučný čtvrtek

čtvrtek před masopustní nedělí
Entry link: Tučný čtvrtek

U

Učedník

mladistvá osoba, která vstoupila do zaměstnání u majitele živnosti, aby se jí vyučila (2–4roky)
Entry link: Učedník

Uhlířství

výroba dřevěného uhlí nedokonalým spalováním dřeva v milíři
Entry link: Uhlířství

Uhranutí a uřknutí

poškození na zdraví vlivem zlého pohledu či slova určitého člověka
Entry link: Uhranutí a uřknutí

V

Vábnička

nástroj určený k přivábení zvěře a ptactva
Entry link: Vábnička

Vandr

cesta tovaryšů na zkušenou, zprávy zmiňující se o vandrech tovaryšů – již od 15.století
Entry link: Vandr

Vánoce

a) křesťanský svátek historicky nedoloženého narození Ježíše Krista; b) širší okruh svátečních a všedních dní následujících po Štědrém večeru, vyvrcholení zimního cyklu výročních obyčejů; c) zast.lidové označení pro volno provázející změnu služby či pracovního místa bez ohledu na roční období
Entry link: Vánoce

Vánočka

tradiční vánoční kynuté pečivo
Entry link: Vánočka

Vánoční stromek

drobný jehličnan zdobený o Štědrém dni; jeden z nejrozšířenějších symbolů vánočních svátků; do českých zemí se dostal vlivem Němců v průběhu 19.století
Entry link: Vánoční stromek

Vápenictví

výroba a prodej vápna
Entry link: Vápenictví

Vějačka

dřevěná lopata k přehazování zrna
Entry link: Vějačka

Velikonoce

a) svátky obnovy života v přelomovém čase konce zimy, počátku jara; b) křesťanské svátky umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista
Entry link: Velikonoce

Velikonoční obřadní idiofony

jednoduché samozvučné nástroje na principu klepacích desek tvořící jeden celek – klapotka (...), řehtačka (…), valcha (…), trakač (…), …
Entry link: Velikonoční obřadní idiofony

Velkostatek

velký pozemkový majetek panovníka, státu, církve, jiných institucí, popř.soukromý
Entry link: Velkostatek

Velký pátek

sváteční den vrcholícího svatého týdne; první dominanta lidových i křesťanských Velikonoc
Entry link: Velký pátek

Věno

majetek, který přináší žena do manželství
Entry link: Věno

Verbování

získávání mladých mužů do vojenské služby
Entry link: Verbování

Věrtel

a) stará česká dutá (zejm. obilní) míra; b) stará, již nepoužívaná plošná míra (719m²)
Entry link: Věrtel

Vesta

v lidovém prostředí základní součást mužského obleku, kryjící horní část trupu
Entry link: Vesta

Věštba

odpověď na dotaz směřující k budoucnosti, k něčemu, co má nastat
Entry link: Věštba

Vích

snopek slámy, sena
Entry link: Vích

Vinařství

pěstování vinné révy, úprava a zpracování hroznů
Entry link: Vinařství

Vínek

a) pásek textilu různých rozměrů, tvaru i výzdoby, jímž si dívky zdobily nepokrytou hlavu, výsadou svobodných děvčat; b) křestní vínek – pruh plátna nebo plátnem podložené hedvábí, pokládal se na hlavičku, popř. na peřinku podél hlavy novorozeněte; c)vínky – hostina pro přátele, třetí den po narození; pohoštění pro děti po křtu; d) součást rčení „dostat do vínku“ – mít vrozeno; e) taneční zábava – „uspořádat taneční vínek“
Entry link: Vínek

Vinobraní

a) sklizeň úrody vinic; b) vesnická a městská slavnost na ukončení sklizňových prací
Entry link: Vinobraní

Vláčení

zpracování půdy pomocí bran; vrchní vrstva půdy se kypří, urovnává se povrch pole
Entry link: Vláčení

Vochle

hřebenovité nářadí s hustými železnými zuby sloužící k vyčesávání lněných vláken před předením
Entry link: Vochle

Vodník

vodní démon
Entry link: Vodník

Vojna

a) synonymum pro válku; b) výkon vojenské služby (doživotní, u jízdy 20ti letá, po 1802 zkrácena na 12 a 15 let
Entry link: Vojna

Voračky

a) masopustní obchůzka; b) obchůzka s postavou okolo sv. Řehoře; c) synonymum masopustního průvodu s maškarami
Entry link: Voračky

Voroplavba

způsob dopravy dřeva v pramenech nebo na vorech
Entry link: Voroplavba

Voskářství

městské řemeslo, často provázené součastně s perníkářstvím; souvisí se zpracování včelích plástů (v nich dodávám med do perníků)
Entry link: Voskářství

Votivní dar

dar nadpřirozeným silám, bytostem
Entry link: Votivní dar

Votivní malba

závěsný obraz mající děkovnou funkci
Entry link: Votivní malba

Vrchnost

feudální vlastník velkostatkářské půdy
Entry link: Vrchnost

Výměnek

obydlí smluvně zajištěné pro odstupujícího hospodáře na základě dědického práva
Entry link: Výměnek

Vynášení smrti

výroční obyčej, prováděný formou koledních obchůzek; vynesení (zničení) loutky představující smrt z obce a její vhození do proudící vody, spálením, pověšením na strom…
Entry link: Vynášení smrti

Vyorávač

nástroj k vyorání okopanin, zeleniny,…
Entry link: Vyorávač

Vypravěč

vypráví lidové příběhy, ústní tradování
Entry link: Vypravěč

Výšivka

ozdobná technika zdobení textilu, kůže, vzniká nejrůznějším řazením stehů
Entry link: Výšivka

Výtvarná kultura lidu

tradiční i novodobé umění
Entry link: Výtvarná kultura lidu

Výtvarný folkorismus

původem a charakterem převážně nelidový novodobý projev
Entry link: Výtvarný folkorismus

Vývěsní štít

informuje a reprezentuje majitele a jeho živnost
Entry link: Vývěsní štít

Vývoj lidového oděvu

postupná řada změn lidového odívání
Entry link: Vývoj lidového oděvu

Výzdoba lidového oděvu

vnější dekorativní ztvárnění oděvu
Entry link: Výzdoba lidového oděvu

Z

Záhumenek

doplňkové hospodářství družstevních rolníků za socialismu
Entry link: Záhumenek

Zálety

noční návštěva chlapců u děvčat
Entry link: Zálety

Zarážení hory

vinařský obyčej, obřadní forma uzavření viničné hory v období dozrávání hroznů, spojeno se zákazem vstupu do vinic
Entry link: Zarážení hory

Zásmažka

označení hudební dohrávky některých točivých tanců
Entry link: Zásmažka

Zástěra

součást oděvu kryjící sukni nebo kalhoty vpředu od pasu dolů
Entry link: Zástěra

Závěsy

výtvory ze slámy a jiného lesklého materiálu, k zavěšení v interiéru
Entry link: Závěsy

Ž

Žďáření

vypalování klestí ze stromů a dřevin, dřeva, lesů k zúrodnění půdy pro pozdější zemědělské využití
Entry link: Žďáření

Žebrota

získávání obživy prosbou o almužnu
Entry link: Žebrota

Z

Zelený čtvrtek

sváteční velikonoční den ve Svatém týdnu, první den svatého třídení
Entry link: Zelený čtvrtek

Ž

Žeň

žetí a sklizeň obilnin
Entry link: Žeň

Žentour

zařízení uváděné do kruhového pohybu dobytkem, pohání hospodářské stroje
Entry link: Žentour

Žernov

a) mlýnský kámen; b) ruční mlýn na mletí obilí
Entry link: Žernov

Živůtek

oděvní součástka ženského oděvu; nošená přes košili nebo rukávce
Entry link: Živůtek

Z

Zlatá neděle

a) poslední neděle před vánoci; b) někdy posvícenská neděle; c) v německém prostředí – neděle na niž připadá svátek Nejsvětější Trojice
Entry link: Zlatá neděle

Zlidovělá píseň

umělecká poezie (její překlad) s folklorním nebo umělým nápěvem, stává se součástí lidového repertoáru
Entry link: Zlidovělá píseň

Zlidovělé umění

jedna z kategorií výtvarné kultury lidu
Entry link: Zlidovělé umění

Ž

Žnecké písně

písně zpívané během sklizně obilí
Entry link: Žnecké písně

Župica

mužský kabát
Entry link: Župica

Z

Zvyk

typ opakovaného chování, o němž se jeho nositelé domnívají, že má velmi dlouhou existenci
Entry link: Zvyk


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Next)
ALL