Topic outline

 • General

  Logo ESF

  ANALÝZA TANCE
  • Topic 1

   1. Analýza tance jako tanečně teoretická disciplina

   Analýza tance by měla poskytnout objektivizovaný rámec pro zkoumání struktury určitého tance a jeho vazeb k pojmům tanec, divadlo, umění obecně. Dále je jejím smyslem analyzování vztahu mezi konkrétním tancem a tím jak je vnímán v určitém historicky a geograficky definovaném společenském a kulturním kontextu, jaké obsahu/významy jsou mu přitom připisovány, jaké účely a funkce plní. Vedle vlastního významu pro poznání zákonitostí při utváření tance jako jedinečného celku by měla analýza tance jako disciplína přispívat k poznatkům teorie tance, ale je také důležitou spolupracující disciplínou při kritickém historickém zkoumání tance, poskytuje poznatky pro antropologii a sociologie tance, estetiku a další vědní disciplíny.

  • Topic 4

   4. Analýza tance podle Janet Adshead-Lansdale

   Analytický model vytvořený skupinou badatelů kolem britské taneční teoretičky Janet Adshead-Lansdaleové vznikl z podnětu ustavení univerzitního studia tance jako nástroj pro objektivizovanou analýzu tance v jeho nejširším slova smyslu. Metodu můžeme charakterizovat následovně:
   1. je to univerzální metoda analýzy tance – je formulována tak, aby bylo možné ji použít pro všechny druhy a typy tance různých kultur;
   2. ve své základní koncepci vychází ze strukturalismu, chápe tanec jako mikrostrukturu existující v rámci širšího kontextu – makrostruktury, mezi tancem a jeho kontextem existují vzájemné interakce;
   3. v chápání pohybu a jeho parametrů vychází z podnětů teorie Rudolfa Labana stojící v základu jeho metody zápisu tance;
   4. při analýze tance jak na jeho vnitřní úrovni, tak ve vztahu ke kontextu bere v úvahu teoretické koncepty odvozené z díla Ferdinanda de Saussure, tj. pojmy langue (jazyk) a parole (promluva). Jedná se např. o vazbu mezi pohybovým materiálem konkrétního tance a tancem dané kultury obecně a v ještě obecnější rovině obecným motorickým kódem dané kultury a pohybovými možnostmi lidského těla. Konkrétní tanec představuje „promluvu“, výběr z dostupného materiálu a skladebných pravidel z nějakých širších, obecnějších množin.

  • Topic 5

   5. Analýza taneční formy podle Ancy Giurchescu a Evy Kröschlové

   Tato metoda[1] vznikla za spolupráce badatelů, převážně etnochoreologů, sdružených ve Study Group on Ethnochoreology při International Council for Traditional Music (ICTM), původně pod názvem Study Group on Folk Dance Terminology. Nejdříve se jednalo o vědce ze zemí bývalého Východního bloku (NDR, Československo, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie), ke kterým se však ještě během 60. let přidali badatelé ze zemí západní Evropy a Ameriky. Analytický model vznikal původně jako nástroj srovnávání forem lidových tanců zejména v Evropě, od svého vzniku a publikování (1983) byl používán v jednotlivých zemích a podrobován kritice. V nové, doplněné a revidované podobě byl publikován v roce 2007. Jedná se o model použitelný pro analyzování různých druhů tance založených na jasně definovaných, vymezených formálních útvarech, svou povahou blízkých formám evropských lidových tanců (historické tance, společenské tance, menší formální útvary v rámci baletu, např. pas de deux v tradičních baletech).   [1] Giurchescu, Anca; Kröschlová, Eva: Theory and Metod of Dance Form Analysis. Kaeppler, Adrienne L.; Ivancich Dunin, Elsie: Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement. Budapest: Akadémiai Kiadó 2007.